Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Energie

 

 

"Vyhni se všemu zlému, dělej to, co je dobré, očisti své vlastní myšlenky. To je sdělení probuzených."

Dhammapada, verš 183

 

 

Jak vnímáme energii

 

Za hranicí vnímání pěti smyslů jsou další světy, které nás ovlivňují. Pochopíme-li neviditelné energie, mohou nás zanést kamkoliv budeme chtít.

Svět, který známe, se můžeme naučit vnímat novým způsobem, který nám odhalí hlubší tajemství. Můžeme se naučit vnímat energie, které jsme nevědomě převzali.

Ke vnímání světa patří také schopnost vnímat neverbální zprávy, které se šíří všude kolem nás. Kdykoliv si všimneme negativity, máme schopnost ji léčit, pomáhat lidem, vyvíjet se, rozšiřovat kolem sebe pozitivní energii a změnit povahu svých osobních vztahů.

 

Jsme jako rádio. Můžeme přijímat pouze to, na co jsme vyladěni. Během celého dne nás ovlivňuje mnoho energií a zároveň jsme vysílací stanicí s určitou frekvencí uzpůsobenou naší mysli. Proto způsob, jak vnímáme a reagujeme na naše myšlenky během dne, nás usazuje v naší realitě a vytváří základnu, v níž je tato realita tvořena. Protože jsme jako to rádio, můžeme se naučit vyladit a přijímat jakékoliv informace, které chceme.

Vedle našich pěti smyslů máme i schopnost vnímat energii. Využíváme ji, ať už jsme si toho vědomi či nikoliv. Na základě tohoto vnímání energií činíme i svá rozhodnutí. Vše kolem nás je nabité našimi myšlenkami a energií.

Kdykoliv se napružíme nebo jsme rozladěni, zafunguje magnetická síla, která nám způsobí další problémy. Když se však uklidníme, soustředíme a usmějeme se ve svém srdci i na tváři, nebudeme si zakládat na negativní energie, které by se nám jinak projevily v budoucnosti.

 

Každý z nás čte energie určitým způsobem. Někteří vidí barevné aury, jiní vnímají energie druhých pomocí pocitu, který z lidí mají nebo jako myšlenku, která nás v daný okamžik napadne. Můžeme říci, že člověk je dokonalým systémem uzpůsobený pro vnímání energií. Čím lépe vnímáme energii, tím jasněji uslyšíme své vnitřní vedení a vyšší moudrost.

 

Všichni nepřetržitě vysíláme myšlenky a obrazy, které se od nás do prostoru šíří k druhým lidem. Chceme-li si vědomě tvořit svou realitu, je důležité začít si své myšlenky a mentální obrazy stále více uvědomovat. Když se vylaďujeme na ostatní, otevřeme svá srdce a vnímáme je naplněni láskyplnými myšlenkami, nikoliv kritikou. Když k lidem přistupujeme tolerantně a od srdce s nimi soucítíme, získáme od nich mnoho oboustranně prospěšných podkladů.

 

Chceme-li energie vnímat přesně, je bezpodmínečně nutné si uvědomit a přijmout, že různí lidé myslí různě a mohou mít o své realitě odlišné představy, než máme my. Tolerance znamená akceptovat nerůznější pohledy na věc a milovat lidi takové, jací jsou. Otevřeme-li se nejrůznějším přesvědčením a představám, budeme sami daleko flexibilnější a méně ztuhlí.

 

Mnoho lidí se uzavírá do své vlastní existence. Naučili se, že svět funguje jen jedním způsobem a z tohoto pohledu jej vždy vidí.Tato zkostnatělost jim brání nacházet nové možnosti svobodné volby a oblasti osvobození se. Jsou to lidé, kteří se pohybují pouze ve svých zaběhaných kolejích. Nejsou ochotni cokoliv měnit, i když jim v životě spousta věcí nefunguje.

 

Čím více jsme si vědomi sebe samých, tím méně se nás dotýkají vnější vlivy. Totéž platí i naopak. Čím méně si uvědomujeme sami sebe, kým vlastně jsme, tím více vnějších energií nás ovlivní. Lidé vysílají energii nepřetržitě a každý má své jedinečné vysílání této energie. Tak jako dva lidé nemají stejné otisky prstů, tak nemají dva lidé stejný vysílací kód své energie. Každý, koho potkáme, nás ovlivňuje jiným způsobem a má na nás určitý vliv.

 

Tak například pokud se při setkání s nějakým člověkem předkláníme, svou energii vydáváme a snažíme se dostat do jeho prostoru. Pokud se zakláníme, vyhýbáme se jeho energii, která na nás působí příliš silně. Pokud sedíme nebo stojíme zpříma s vyrovnanými rameny, jsme v centru své síly, protože pozice vnitřní rovnováhy je vycentrovaná, což nám nejlépe umožní vládnout energií kolem sebe. Jsou-li naše ramena srovnaná, chodidla na zemi a pravidelně dýcháme, můžeme se dobře sladit se svým vyšším já.

 

Jak nás druzí ovlivňují, poznáme také dle svých myšlenek. Když jsme v blízkosti určitého člověka, začnou se nám v hlavě rojit myšlenky, které mohou směrovat k lásce, osobní proměně, život jako by byl krásný. U jiného to mohou být myšlenky negativní, spojené se strachem, úzkostí, vše jako by bylo složité.

 

Je dobré si dávat pozor na to, jak druzí působí na naše emoce. Znenadání můžeme pocítit únavu, vyčerpanost nebo naopak pocity štěstí, klidu. Ze setkání s takovými lidmi můžeme odcházet buď sklíčení, netrpěliví či nazlobení nebo naopak nabití, plní pohody. Mnozí z nás jsou na sebe nazlobení, když jsme z druhých unavení, vyčerpaní. Možná si říkáme: "Málo se snažím, příště se polepším. Asi jsem se vyjádřil/a špatně". Hledáme v čem jsme udělali chybu a snažíme se druhé ještě usilovněji plně uspokojit. Nedávejte vinu sobě ani druhým.

 

Nemůžeme navazovat léčivá spojení, pokud trpíme pocitem méněcennosti. Máme-li z nějakého vztahu špatný pocit, prostě si jen řekněme: "Jsem dobrý takový, jaký jsem. Jsem ve svém středu a sebe přijímám celého takového, jaký jsem právě teď". Tím se vrátíme zpět do svého centra a můžeme pozorovat, co se s naší energií děje v rozhovoru s tímto člověkem.

 

Máme důvod, proč být s člověkem, který v nás vyvolává nepříjemné pocity z nás samotných? Proč bychom se měli vystavovat situacím, ve kterých se cítíme sklíčení, nemilovaní či podhodnocení? Proč se během dne vystavujeme situacím, třeba i nenápadným, s úředníky, zákazníky, při telefonním hovoru, které v nás vyvolávají nepříjemné pocity ponížení? Možná jsme převzali energetické vzorce chování- přesvědčení naší společnosti, že si nemůžeme vybírat, s kým budeme a s kým ne. Myslíme si, že musíme dávat svůj čas a energii druhým, věnovat jim pozornost, kdykoliv chtějí být součástí našeho života, že jim musíme dávat lásku, podporu a péči.

 

Milovat někoho neznamená, že jeho pocity upřednostníme před těmi svými. Láska má mnoho podob, včetně odmítnutí netolerantního, vtíravého chování,třebaže je toto odmítnutí doprovázeno soucítěním a láskou. Oddanost svému poslání, úcta a láska k sobě jsou vždycky na prvním místě. Ve svých každodenních kontaktech bychom si měli neustále uvědomovat, že svůj čas a energii nikomu nedlužíme. Byli jsme obdařeni mnoha dary a to, jak je použijeme, rozhodne o tom, jak daleko v životě postoupíme.

 

Když se v životě cítíme poníženi, rozzlobeni nebo vyčerpáni, je to náznakem toho, že lidé kolem nás se uzavřeli naší energii. Možná ji nepřijímají tak, aby léčila, ale pouze k posílení vlastního ega. Mohou nás blokovat a odmítat energii, kterou jim dáváme.

 

Pokud nás vyčerpá nebo poníží člověk, kterého ani neznáme, dostali jsme tzv. lekci života. Tím jsme upozorněni, abychom věnovali pozornost tomu, co děláme i sami sobě a podívali se, kdy dáváme energii lidem, kteří ji nejspíš nemohou přijmout. Tehdy se podívejme na své vztahy s přáteli nebo milovanými lidmi. Pak pochopíme, že v nich nějakým způsobem ponižujeme sami sebe. Pokud nejsme připraveni vidět to ve svých vztazích, pošle nám vesmír neznámého člověka, aby ten vzbudil naši pozornost. Je to připomínka, že v některých oblastech svého života nedoceňujeme sami sebe. Proto poděkujme každému takovému člověku, poněvadž je pouze naším poslem uvědomění. Pak se zeptejme: "Vydávám ve svých vztazích energii, která se mi nevrací ?"

 

Chceme mít s lidmi láskyplné kontakty, které nás naplňují a těch můžeme dosáhnout pouze s lidmi, kteří jsou otevření a přijímají to, co jim dáváme: lásku, energii, čas. Pokud chceme mít s lidmi spojení, která jsou léčivá a harmonická, naučme se rovnováze mezi dáváním a přijímáním. Je velmi důležité, abychom si uvědomili nakolik jsem ochotni přijímat. Mnozí z nás jen stěží něco přijmou, ačkoliv velice rádi rozdávají. Máme-li pocit, že druzí si málo váží toho, co jim dáváme, je čas podívat se na svou vlastní otevřenost a umění přijímat.

 

Všichni známe pocit nedocenění. Proto se zeptejme: "Snažil/la jsem se někdy dávat více, než druhý mohl přijmout ?" I takto můžeme ve vztazích vyčerpat svou energii. Nic nenabíjí více, než když mezi dvěma lidmi proudí láska oběma směry. Navzájem se dobíjejí vysíláním lásky jeden druhému a jejím přijímáním. Dáváme-li více lásky než druhý může přijmout, pak se stáváme vyčerpanými.

 

 

Vnímání energie druhých

 

Mnozí z vás rozvíjíte svou schopnost vnímat hlouběji své já a nepodléhat masovým a skupinovým myšlenkám, které s vámi neladí. Energie je jako proud, často plyne kolem a míjí vás. Můžete se na ni dívat třeba jako na vůni šířící se ve vzdu­chu, která vás ovlivní podle toho, do jaké míry si ji uvědomu­jete a jak se rozhodnete na ni reagovat. Čím více jste si vědo­mi sami sebe, tím méně se vás dotýkají vnější vlivy. A naopak, čím méně si sebe uvědomujete a čím méně vědomě věnujete pozornost tomu, kdo jste, tím více energií vás ovlivní.

 

Všichni jste si do určité míry vědomi svých pocitů a myš­lenek. Zcela určitě rozpoznáte, kdy jste šťastní a kdy sklíčení, nebo jestli máte pozitivní či negativní myšlenky. Můžete se naučit jít hlouběji do svého nitra a začít si všímat jemnějších toků a proudů energie i toho, jak na vás působí. Můžete se stát pozorovatelem okolní energie a směrovat ji, místo abyste na ni jen reagovali.

 

Na chvíli teď pomyslete na svůj dnešní den. Jaké jste měli pocity? Dokážete si vzpomenout, jak jste se cítili s různými lid­mi. Pravděpodobně jste prožívali celou škálu vjemů, od vzlet­ných pocitů štěstí a pozitivních myšlenek až k pocitům stra­chu, frustrace, netrpělivosti nebo deprese. Některé z nich byly reakcemi na lidi, s nimiž jste se setkali.

 

Lidé nepřetržitě vysílají svou energii. Stejně jako má každý jedinečnou „chemii" a reakce těla, máte všichni i své jedinečné energetické vysílání. Kdybychom popsali energii každého člověka například určitým kódem, pak nenajdete dva kódy, které by se u dvou lidí shodovaly, podobně jako nenajdete dvě stejné sněhové vločky. Každý, koho potkáte, vás ovlivňuje jiným způsobem.

 

Začněte si při setkání s lidmi uvědomovat své tělo. Hrbíte se, nebo jste vzpřímení? Máte ruce zkřížené na prsou, nebo je máte za zády a necháváte srdce otevřené? Máte stažená, nebo narovnaná ramena? Předkláníte se od pasu, nebo stojíte pěkně vyrovnaně? Vaše tělo vám vždycky napoví, jak se stavíte k růz­ným lidem.

 

Uvědomování si svého těla, myšlenek a emocí vám umožní rozpoznat, jak vás ovlivňují druzí lidé.

 

"Zítra nebo celý příští týden si všímejte, jak se cítíte při kon­taktu s různými lidmi. Věnujte pozornost svým emocím. Lidé na vás mají určitý vliv, a dokud se nepodíváte jasněji, co se s vámi v jejich blízkosti děje, nemusíte si ho být vůbec vědomi. Při setkání s určitým člověkem se můžete například začít bát o své děti, ačkoliv ještě před pěti minutami jste měli dobré pocity. Nechali jste si do sebe vstoupit jeho energii.

 

Předkláníte-li se, vydáváte svou energii a snažíte se dostat do prostoru toho druhého. Pokud se zakláníte, vyhýbáte se je­jich energii, která na vás doléhá příliš silně. Když sedíte nebo stojíte zpříma, ramena vyrovnaná, jste v centru své síly, proto­že to je rozhodně pozice vnitřní rovnováhy a vycentrování, kte­rá vám nejlépe umožní vládnout energii kolem sebe. Máte-li ramena pěkně srovnaná, obě chodidla na zemi a rytmicky dý­cháte v celém těle, můžete se dobře sladit se svým vyšším já.

To, jak vás druzí ovlivňují, poznáte také při pozorování svých myšlenek. Všimněte si, o čem začínáte přemýšlet, když se přiblížíte k určitému člověku. S jedním můžete myslet na lásku, osobní proměnu a nádheru vesmíru. S jinými lidmi bu­dete myslet spíše na to, jak je vše složité, že život je těžký nebo kolik práce vás ještě čeká. Monitorujte své myšlení, když jste s lidmi, a pak když jste o samotě. Nebudete-li vědět, jak pře­mýšlíte, když jste sami, nebudete moci ani rozeznat, jak ovliv­ňují vaše myšlení druzí lidé.

 

Dávejte si také pozor, jak druzí působí na vaše emoce. Znenadání můžete pocítit únavu, vyčerpanost nebo pocity štěstí. Ze setkání můžete odcházet nabití, anebo sklíčení, netrpěliví či nazlobení. Všímejte si jakýchkoliv změn. Učte se, jak se v kontaktu s lidmi zaktivovat a nabíjet se energií, a ne vyčerpávat. Prvním krokem je uvědomit si, kdy vás to které setkání vyčerpalo, i když třeba jen ve velmi jemné rovině. Mnozí z vás se na sebe zlobíte, když jste z druhých unavení. Říkáte si možná: „Málo se snažím je potěšit," nebo „Možná jsem neřekl/á, co jsem měl/a. Asi jsem se nevyjádřil/a jasně. Nejspíš jsem nebyl/a dost dobrý/a. Dal/a jsem málo lásky." Tak hledáte, v čem jste udělali chybu, a snažíte se ještě usilov­něji druhé plně uspokojit.

 

Nedávejte vinu sobě, ani druhým.

 

Nemůžete navazovat léčivá spojení, trpíte-li pocitem viny nebo méněcennosti. Máte-li z nějakého svého vztahu špatný pocit, řekněte si: „Jsem dobrý takový, jaký jsem. Jsem v pořádku a přijímám se taková, jaká jsem právě teď." Tím se budete moci vrátit do svého centra a jít do sebe. Sledujte, co se děje s vaší energií při rozhovoru s daným člověkem. Uvě­domujte si své pocity, myšlenky i tělo. Neustále se monito­rujte a ptejte se: „Cítím se dobře, vyrovnaně, anebo si připa­dám méněcenný/á." Máte důvod, proč být s někým, kdo ve vás vyvolává nepříjemné pocity ze sebe sama?

 

Až si budete hlouběji uvědomovat dynamiku energie dane situace, budete moci vyčíst ze setkávání a komunikace s druhými lidmi informace, které vám napoví víc o vás samých. Představte si například, že jste s někým, kdo mluví jen o sobě a nechce slyšet nic o vás. Vy jste z toho otrávení nebo se zlobíte, anebo si říkáte, že si vás asi moc neváží. Když se však podíváte do sebe, zjistíte možná, že vy sami si nevážíte svých pocitů a neposloucháte je nebo že k vám přicházejí z nitra zprávy, ale vy jim nevěnujete velkou pozornost. Každá taková událost vám o vás něco napoví. Až vyléčíte a změníte svou energii a své vzorce, nebudete si už podobné situace přitahovat.

 

Nejste-li přímo léčitelé, nevystavujte se lidem, kteří chtějí čerpat a používat vaši energii. Léčitelé totiž vědomě směrují energii, takže by je lidé neměli vyčerpávat (pokud nepřebírají energii léčeného nebo pokud se daný člověk jejich léčení nebrání). Proč byste se vystavovali situacím, v nichž se cítíte sklíčení, nemilovaní či podhodnocovaní?

 

Proč se během dne vystavujete situacím, třeba i nenápad­ným - s úředníky, zákazníky nebo při telefonním hovoru - které ve vás vyvolávají pocity ponížení? Možná jste převzali přesvěd­čení vaší společnosti, že si nemůžete sami vybírat, s kým bude­te, a s kým ne. Myslíte si možná, že musíte dávat svůj čas a energii druhým a věnovat jim pozornost, kdykoliv chtějí být součástí vašeho života. Někteří z vás věříte, že musíte vždycky dávat všem lásku, podporu a péči. Milovat někoho nezname­ná, že upřednostníte jeho či její pocity před svými. Budete-li studovat životy vyspělých bytostí, uvidíte, že láska má mnoho podob, včetně odmítnutí a netolerování vtíravého chování, i když je toto odmítnutí doprovázeno soucítěním a láskou.

 

Oddanost svému poslání a úcta a láska k sobě jsou vždycky na prvním místě. Ve svých každodenních kontaktech si stále uvědomujte, že svůj čas a energii nikomu nedlužíte. Byli jste obdařeni mnoha dary a to, jak je použijete, roz­hodne, nakolik v tomto životě postoupíte.

 

Když se cítíte ponížení, rozzlobení nebo vyčerpaní, je to nejspíš znamení, že lidé kolem vás se uzavřeli vaší energii.

 

Možná ji nepřijímají tak, aby léčila, ale například pouze k posílení svého ega. Mohou vás blokovat a odmítat energii, již dáváte. Když zpozorujete, že začínáte být z rozhovoru nějak unavení, nakláníte se moc dopředu ve snaze dosáhnout k druhým, doprošujete se jejich pozornosti nebo se cítíte vyčerpaní, nedocenění, zneuznaní či nepodporovaní, je čas zeptat se sebe sama, proč v dané situaci dál zůstáváte.

Když vás vyčerpá nebo poníží člověk, kterého ani neznáte, dostali jste tak zvaný „psychický políček". Takovou zkušeností vás vesmír upozorňuje, abyste věnovali pozornost tomu, co děláte, i sami sobě, a podívali se, kdy dáváte energii lidem, kteří ji nejspíš nemohou přijmout. Já těmto zkušenos­tem říkám „připomínky na cestě". Ve chvíli, kdy se vám něco takového stane, kdy dostanete psychický políček nebo vás poníží někdo, koho už nejspíš nikdy neuvidíte nebo s kým máte jen vzdálený kontakt, podívejte se blíž na své vztahy s přáteli a milovanými lidmi. Možná v nich nějakým způso­bem ponižujete sami sebe. Nejste-li otevření vidět to ve svých vztazích, pošle vám vesmír neznámého člověka, aby vzbudil vaši pozornost. Bude to jen připomínka, že v nějaké oblasti svého života asi nedoceňujete sami sebe. Poděkujte mu v duchu a zaměřte se na své vztahy. Ptejte se: „Vydávám někde energii, která se mi nevrací?"

 

Většina z vás touží milovat, léčit a podporovat lidi, které znáte. S druhými chcete mít láskyplné kontakty a naplňující spojení. Takové vztahy vznikají, když jsou vám lidé, jimž pomáháte a které milujete, otevření a přijímají to, co jim dáváte. Představte si, že byste měli sousedy, kterým byste neu­stále posílali jako výraz své lásky nějaké dárky. Jim by však byla vaše štědrost nepříjemná, protože by si mysleli, že vám musí vaše dary oplácet, ačkoliv na to třeba nemají ani čas, ani chuť. Časem byste se asi začali cítit neocenění, nevěděli byste, proč vám ani nepoděkují a neopětují, co dáváte. Nechápali byste, proč máte nepříjemné pocity, když jste tak velkorysí a štědří. Jak vidíte, jsou chvíle, kdy se prostě nehodí druhým něco dávat. Mohou se vůči vám dokonce uzavírat nebo brá­nit, protože vás o váš dar lásky a léčení nežádají.

 

Chcete-li mít s lidmi spojení, která jsou léčivá, učte se rovnováze mezi dáváním a přijímáním.

 

Je důležité, abyste o sobě věděli, nakolik jste ochotní přijí­mat, protože mnozí si jen stěží něco vezmete, ačkoliv velice rádi rozdáváte. Máte-li pocit, že si druzí málo váží toho, co dáváte, je načase podívat se na svou vlastní otevřenost a umění přijímat.

 

Všichni víte, jak chutná pocit nedocenění. Ptejte se: „Sna­žil/a jsem se dát víc, než mohl druhý přijmout?" I tímto způ­sobem můžete ve vztazích vyčerpávat svou energii.

Lidé pracující v profesích, v nichž léčí a pomáhají lidem, se mohou cítit psychicky unavení, na dně, nebo zažít stav cel­kového vyčerpání, pokud jejich dar pracovat s energií neproudí také k nim. Nic nenabíjí víc, než když mezi léčite­lem a léčeným proudí láska oběma směry. Pak může dojít k opravdovému vyléčení. Léčitel se nabíjí předáváním energie člověku, který léčení přijímá, právě tak, jako je léčený posílen energií léčitele. Jste-li v roli léčícího, můžete se vyčerpat, dáváte-li léčeným víc, než od vás mohou přijmout.

 

 

Cvičení

 

V klidu se posaďte a uvolněte se. Vylaďte se na svou vlastni energii, na své tělo, emoce a mysl, abyste se plně spojili se svou realitou. Teď pomyslete na někoho, koho znáte. Citlivě k němu nebo k ní vyšlete svou mysl, otevřete srdce a tiše naslouchejte jakýmkoliv vjemům, obrazům a zprávám, které k vám přicházejí. Všimněte si rozdílu mezi vašimi a jejich pocity. Sledujte jakéko­liv změny ve vašem těle, emocích či myšlenkách, a pak se zase vraťte plně do své reality. Zaznamenejte si všechny dojmy a vhledy, které jste měli.

 

 

Energie kolem nás a její směřování

 

Jste obklopeni energií. Existuje všude kolem vás v nejrůznějších formách. Je soustředěná v podobě myšlenek a pocitů, které vyzařují lidé do okolního prostoru. Vychází také ze Země samé - půda, stromy i zvířata; všechno vyzařuje energii. Každé místo na Zemi, každá ulice, každá pospolitost má svou energii. Vyšší zeměpisné polohy se svou energií liší od těch nižších; energie měst je jiná než energie vesnic. Vše ve vašem vesmíru žije a vyzařuje energii a vy se můžete naučit ji vnímat.

 

Dalo by se říct, že člověk je jako dokonalý systém uzpůso­bený pro vnímání energie. Zachycujete ji různě — hmatem, zrakem, sluchem, čichem, prostřednictvím myšlenek nebo fyzických vjemů. Cvičením se můžete naučit přesněji vnímat vesmír, získávat hodnotné informace a vylaďovat se na fyzické tělo, emoce i myšlenky jiných lidí, ať jste jim fyzicky nablízku, či nikoliv. Můžete vnímat mentální představy lidí, jejich víru i jejich volání o pomoc. Nicméně je dobré vědět, že nelze narušovat soukromí druhých v oblastech, které jejich duše nechce otevřít. Ty však duše může lehce před kýmkoliv zakrýt.

 

Chcete-li, můžete si uvědomovat myšlenky a emoce dru­hých nebo i možné budoucí události až do takové míry, o níž se vám možná ani nesnilo. Když rozvinete určité své postoje a dovednosti, můžete se naučit vnímat okolní dění tak, abyste byli schopni přijímat informace, vyložit si je a používat. Tyto dovednosti lze získat celkem lehce, budete-li ochotní soustře­dit se, věnovat pozornost a procvičovat.

 

Čím více si budete uvědomovat energii druhých, tím více si uvědomíte také své vlastní vnitřní vedení.

 

Čím lépe vnímáte energii, tím jasněji také uslyšíte své vnitř­ní vedení a vyšší moudrost. Dalším krokem je uvědomit si, co k vám lidé vysílají, naučit se rozlišovat, jak vaše energie ovliv­ňuje ostatní ve vašem okolí i mimo něj, a začít si více všímat, jakou budoucnost si svým přítomným prožíváním zakládáte.

 

Všichni nepřetržitě vysíláte myšlenky a obrazy, které se od vás šíří do prostoru, k druhým lidem. Chcete-li si vědomě tvo­řit svou realitu, je důležité začít si své myšlenky a mentální obrazy stále více uvědomovat. Ve svých představách můžete vysílat léčivé vize sobě i ostatním.

 

Rozvinuté vnímání vyžaduje především umět věnovat pozornost. Učte se vědomě pozorovat a vnímat lidi tak, že se sami ztišíte. Každý ví, jak se stáhnout a prostě se jen dívat. Začněte sledovat jakoukoliv oblast, o níž byste chtěli mít více informací. Když se na něco zaměříte a soustředěně o tom přemýšlíte, začnou vám přicházet myšlenky, vedení a nové nápady.

 

Poté, co jste v klidu soustředili pozornost, přichází na řadu vytvořit si vnitřní postoj důvěry, což znamená další krok -důvěřovat informacím, které dostáváte. Zpočátku, až se bude­te vylaďovat na budoucnost nebo na jiné lidi, budete možná pochybovat o tom, co k vám přichází, a nebudete si moc jistí, zda si to jen nevymýšlíte. Pokud vás pochybnosti stimulují k tomu, abyste vnímali ještě správněji a přesněji, a neodradí vás od dalšího zkoumání, mohou být vašimi přáteli. Pro začátek bude však lepší, když se budete učit svým vjemům prostě důvěřovat.

 

Když se obrátíte dovnitř a zeptáte se, co vás čeká v té které oblasti vašeho života, nebo se zamyslíte nad rozhodnu­tím, které vás čeká, či nad určitou svou cestou, o níž byste se chtěli víc dozvědět, informace se vám začnou postupně samy vynořovat. Zaměříte-li se například na svou budoucnost, smě­rujete tam svou mysl, která vám přinese odpovídající odpo­vědi. Někdy to bude třeba jen v podobě nejasných, příjem­ných či nepříjemných pocitů. Nečekejte předem nějaké konkrétní zážitky. Důležité je nesoudit své první pokusy, ale nechat své vjemy volně proudit.

 

Spisovatel, který se otevírá proudění tvořivosti, musí dát dočasně stranou jakékoliv posuzování. Každý tvůrčí člověk musí v době shromažďování nových informací zapomenout na kritickou část své osobnosti. Ta se může připojit později, až budete své informace studovat a rozpracovávat. Zpočátku je však lepší zůstat prostě otevření. Takže až budete získávat své první vjemy, nijak je neposuzujte. Neptejte se zamračeně: ,Je má informace správná, nebo ne? Dělám to dobře, nebo si to všechno jen vymýšlím," protože tím jen zastavíte příliv vnitř­ních vjemů. Nechte je prostě proudit. Možná si je dokonce poznamenejte, protože později často zjistíte, že to, co se zdálo zpočátku zcela zřejmé a triviální, se později ukáže být hlubo­kou a moudrou radou. Když si své vjemy nezapíšete, zapome­nete je. Poznámky na papíře vám poskytnou zpětnou vazbu.

 

Zpětná vazba tvoří velmi důležitou součást vaší reality. Ve vašem světě akce vyvolávají reakce, a proto je důležité umět sledovat, jakou reakci jste tou kterou svou akcí spustili. Když se vylaďujete na určitou energii a začínají se vám scházet informace, pocity či myšlenky, zaznamenejte si je. Až se za několik měsíců ohlédnete zpět, budete pravděpodobně pře­kvapeni, k jakým rozhodnutím tyto vaše vnitřní vjemy vedly a co všechno se na jejich základě stalo. To je dobrá cesta, jak se učit být stále vědomější.

 

Energii můžete vnímat natolik, nakolik máte otevřené a milující srdce.

 

Až se budete vylaďovat na ostatní, otevřete své srdce a vnímejte je naplnění láskyplnými myšlenkami, nikoliv kriti­kou. Představte si, co se stane, když se uzavřený nebo nemilu­jící člověk vyladí na energii někoho druhého. Ten se asi stěží otevře a zpřístupní (ať už čistě podvědomě či na energetické úrovni), protože kritickou energii, která k němu bude prou­dit, bude pociťovat rušivě — jako vpád do svého nitra. A teď si představte, že se o tomto člověku chce něco dozvědět jemná, pečující a láskyplná duše. V takovém případě se nej­spíš otevře vřelosti a bude se koupat v nabízené lásce.

 

Až budete vnímat energii druhých, můžete v nich objevit i bolest nebo zmatek, anebo zcela jiná pojetí reality a systémy víry, než jsou ty vaše. Když k lidem přistupujete tolerantně a od srdce s nimi soucítíte, získáte o nich mnohem více obou­stranně prospěšných podkladů. Rada lidí velice citlivě vnímá a uvědomuje si energii, ale jakmile ucítí něco, co nekorespon­duje s jejich osobními představami o realitě a podstatě života, odladí se od ní. Chcete-li vnímat energii přesně, je důležité bez odsuzování přijmout, že různí lidé myslí různě a mohou mít o světě odlišné představy, než máte vy.

 

Tolerance znamená umět akceptovat nejrůznější pohledy na věc a milovat lidi takové jací jsou. S ochotou k toleranci můžete nastoupit jednu z nejdobrodružnějších cest života. Každý člověk se dívá na svět svým jedinečným způsobem. Když dokážete objevit v lidech, které poznáváte a potkáváte, jejich jedinečnost, vnitřní svobodu, otevřenost a lásku, obje­víte nové brány také ke své vlastní svobodě, dobrotě, otevře­nosti a lásce. Je fascinující zkoumat, jak různí lidé vnímají svět. Otevřete-li se nejrůznějším přesvědčením a představám, budek- sami daleko flexibilnější a méně rigidní. Abyste se více prosvětlili a odlehčili svou mysl, buďte pružní a hledejte nej­- nej­různější stanoviska a úhly pohledu, které odpovídají výsled­kům, jichž chcete dosáhnout. Mnoho lidí se uzavírá do své vlastní existence. Naučili se, že svět funguje pouze jedním způsobem a z tohoto pohledu jej vždycky vidí. Taková zkost­natělost jim brání nacházet nové možnosti svobodné volby a oblasti osvobození se. Asi znáte lidi, kteří se vždycky pohy­bují jen ve svých zaběhaných kolejích. Nejsou ochotní cokoliv měnit, i když jim v životě spousta věcí nefunguje.

 

Takoví lidé si jen velmi málo uvědomují energii druhých. Na všechno kolem sebe se dívají jen podle toho, jak je to ovlivňuje, a nikoliv jak to mohou ovlivnit oni sami. Sebe vidí jako střed světa, kolem něhož se všechno otáčí. Díky tomuto přístupu mají často pocit bezmoci, že nejsou schopní změnit běh věcí a dosáhnout toho, co chtějí. Protože se cítí být stře­dem vesmíru, nejsou si obvykle vědomi pocitů druhých, ani reakcí vyvolaných jejich akcemi a činy. Chcete-li ve svém životě směrovat energii, chcete-li jasně vidět svět, v němž žijete, buďte ochotní vidět život také očima druhých, i když jejich pohled se od vašeho může lišit. Zůstávejte přitom otev­ření, neposuzujte a udržujte si smysl pro objevy, lásku a dobrodružství.

 

Vaše představivost je nejmocnější nástroj vnímání energie, který máte.

 

Další schopností, kterou můžete zapojovat při vnímání energie, je vaše vlastní představivost. Dostali jste ji, abyste mohli tvořit. Nespoutaná žádnými poučkami a vírou je vaším nejmocnějším nástrojem vnímání energie. Při jejím používání se spojujete s vyššími a jemnějšími energiemi. Představivost není spoutaná časem ani prostorem, a není vázaná ani na fyzické tělo. Když si někdy představujete a vymýšlíte nejrůz­nější věci svých snů, míváte při tom pocit radosti a hravosti, jste uvolnění a odpoutaní. Takové vnitřní rozpoložení je vysoce intuitivní stav.

 

Představivost může vést i k vytvoření strachu, když si napří­klad představujete svého milence či milenku s jiným partne­rem, strachujete se o své zaměstnání nebo když se bojíte, že od někoho dostanete chřipku. Daleko lepší však je používat svou představivost k navozování takového vnitřního rozpoložení, že víte, co dělat, k vytváření si obrazů, že jste milováni, a k před­stavování si sebe sama, jak jste zdraví a v pohodě. Když vychá­zíte z odlehčené energie hravosti a nejste tak zatížení závaz­nost/výsledku svého snažení, vnímáte obvykle mnohem přes­něji. Chcete-li vnímat energii, tiše se posaďte a dělejte, jako byste to uměli. Kdykoli nevíte, jak něco udělat, předstírejte, že to víte. Vaše podvědomí nepozná rozdíl mezi tím, co jen tak předstíráte, a tím, co se opravdu děje. Přijímá vše, co máte ve své mysli, za skutečné a prostě to použije, aby vám vytvořilo odpovídající vnější realitu. Když říkám lidem, aby si k sobě při­táhli svůj vytyčený cíl, odpoví mi, že nevědí, jak se to dělá. Tak jim poradím: „Dělejte, jako byste to věděli" — a vida, hned vědí, jak na to!

Když se posadíte a soustředíte, dělejte, že víte, co si druzí myslí, je-li to pro vyšší dobro všech zúčastněných. Až budete tápat, představujte si, že víte, jak se rozhodnout. Svou schop­nost přitáhnout si tvůrčí myšlenky a představovat si možné výsledky používejte jako nástroj vnímání energie a cestování do možných budoucností.

 

Soustředění urychluje čas a směruje energii.

 

Soustředěná nebo rozptýlená mysl je jako laser v porovná­ní se stropním svítidlem. Využívejte svou schopnost koncent­race a soustředění se také při vnímání energie. Soustředění je umění zaměřit se pouze na jedinou myšlenku. Chcete-li zjistit jakoukoliv informaci, je důležité se na ni zasoustředit. Rych­lost, s jakou získáte vědění, o které vám jde, závisí na míře vaší koncentrace. Soustředění vás vede přímo k předmětu vašeho hledání. Když se na něco zaměříte, myslíte jen na to a vše ostatní dáte stranou, zaměřujete svou mysl jako laserový papr­sek. S takto zkoncentrovanou myslí vás nemohou ovlivnit žádné jiné energie vesmíru. V tomto smyslu jste chránění a předmět vašeho soustředění se vám rozjasní. Představte si soustředění jako paprsek energie, který směřuje do budouc­nosti, k druhému člověku nebo k čemukoliv, na co chcete znát odpověď, a osvětluje tuto oblast. Je jako energetické spojení vytvářející cestu, po níž k vám může přijít žádaná energie či vědomost. Chcete-li si cokoliv uvědomit, soustřeďte se pouze na tuto myšlenku, protože k čemukoliv obrátíte svou pozor­nost, to tvoříte.

 

Až si budete stále více uvědomovat energii, budete se chtít také naučit rozlišovat, zda vás nabíjí nebo vyčerpává. Máte schopnost to zjistit na základě jejího monitorování. Když se ve své mysli zaměříte na určitou situaci a najednou pocítíte celkovou únavu, buďte rádi, že jste dokázali poznat a vnímat pravdu. O jakékoliv situaci budete vědět, jestli vám energii bere, nebo dodává. Začněte si ještě více uvědomovat, které věci vás nabíjejí, protože když na cokoliv zaměříte svou pozornost, budete si toho přitahovat ještě více.

 

Ocitnete-li se ve složité situaci, vysílejte lásku. Láska vás léčí a chrání.

 

Všimněte si, že energii vám dodávají ty situace, lidé či myšlenky, které působí v pozitivním duchu, které vás podpo­rují na vaší cestě a otevírají vám srdce. Život sám chce energii, uvědomění a lásku. Jakákoliv situace vás učí o vás samých.

 

Máte-li ve svém životě složitou situaci, která přináší jen pro­blémy a vyčerpává vás, začněte vyzařovat lásku, protože to vám pomůže udržet si svou energii. Láska prosvětluje toho, kdo ji vysílá, a zamezí vyčerpávání energie.

 

Než začnete vnímat energie, srovnejte se a zaměřte se do svého centra. To znamená zklidnit se, uvolnit si tělo a ztišit emoce. K tomu se potřebujete naučit techniky sledování sebe sama. Když zahrnujete do své mysli jiné lidi, všimněte si, co dělá váš puls, jestli ve svém těle cítíte napětí či jakékoliv jiné změny. To vše jsou signály, že vnímáte energii. Až se na něko­ho vyladíte, sledujte, co vám přichází na mysl, neboť čím přes­něji dokážete monitorovat sebe sama, tím lépe můžete shro­máždit data a informace. Když na někoho pomyslíte a najed­nou dostanete strach o své finance, který jste až do této chví­le neměli, znamená to, že jste nejspíš zachytili jeho obavy.

 

Až budete zkoušet nahlédnout do budoucnosti, podívat se na výsledek nějaké své činnosti, informace vám často nepřijdou z mysli, ale prostřednictvím vašeho těla. Chcete se třeba rozhodnout, jak dál, a když se zamyslíte nad jednou z možností, vaše dýchání je najednou jen povrchní, celé tělo se stáhne a kolem žaludku je vám nějak divně. To jsou zna­mení vypovídající o budoucnosti, na niž se díváte. Když se cítíte při myšlence na určitou variantu nedobře, vaše tělo vám dává na vědomí, že je tu lepší cesta. Představujte si tedy dál různé možnosti, jemně pozměňujte detaily možných kroků a souvislostí, až pocítíte ze svých úvah lehkost a radost. Pokud vám žádná z možností tento pocit nedává, zkuste úplně jinou alternativu. Naučte se pozorovat sebe sama, pro­tože vy sami jste si vynikajícím nástrojem vnímání energie. Při takovém pozorování sebe sama začnete objevovat čím dál jemnější náznaky a odpovědi, které se nabízejí.

 

Dalším krokem je interpretace toho, co jste přijali a co cítíte. Poté, co jste získali veškeré informace prostřednictvím svého těla, nebo jste si je dokonce zapsali, posaďte se a znovu si je projděte či přečtěte. Jistěže mohou vyvstat nejrůznější pochybnosti, a tak jim nedovolte, aby vás v této fázi vaší práce brzdily nebo dokonce zastavily. Poděkujte jim a nechte je jít. Při rozvíjení schopnosti číst okolní energie v sobě možná objevíte hlas, který nebude věřit tomu, co vnímáte. Tak je tomu téměř u každého, takže si z toho nedělejte těž­kou hlavu, pokud se vám to stane. Dokud je vaše srdce otev­řené a nevycházíte z ega, z vidiny pouze osobního zisku, z manipulace nebo jiných, nižších energií, můžete svým vje­mům důvěřovat. Někdy však získané informace vyvolávají podezření, že slouží egu. Stane-li se vám to, musíte je důkladně prozkoumat jak pomocí své mysli, tak své vníma­vosti. Jde-li o něco, co jste si už dlouho přáli a jste do toho silně emocionálně vtažení, pak může být vaše vnímání zaka­leno. Nejjasnější informace přicházejí, když máte emoce klidné, nečekáte přímo a pouze osobní výhody a prostě jen hledáte informaci, abyste někoho podpořili a někomu pomohli. S postupem času a procvičováním budete samo­zřejmě schopní získávat hodnotné osobní informace, i když budete mít v souvislosti se svými otázkami spojené určité emoce.

 

Řekněme, že váš přítel je v potížích. Jednoho dne se tiše posadíte a použijete techniky, o nichž jsem mluvil, abyste se vyladili na jeho energii. Podíváte se na život jeho očima a uvi­díte, že má určitá přesvědčení, která mu neprospívají a v jeho životě už nefungují, a že má v sobě bolest. Vidíte to bez jaké­hokoliv posuzování, pouze s pocitem hluboké lásky a upřím­ného zájmu. Při vnímání této energie vám nejde o osobní zisk nebo manipulaci, cítíte jen opravdovou a vroucí touhu pomoci. Důvěřujte tomu, co vás napadá. Chtějte být svým vyšším já a požádejte vyšší síly vesmíru, aby vás podpořily. Žádejte, abyste se stali průlivem pro vyšší informace a otev­řete se jim. Je-li vaším posláním a záměrem vytvořit více světla ve vašem životě i v životech ostatních, pak budete získávat takové informace, které vám v tom pomohou. Pokud tak budete i jednat—ze srdce a s chutí posloužit—vaše schopnosti

vnímat energie rychle porostou a nebude dveří, které by se vám neotevřely.

 

Přemýšlejte raději o tom, co chcete, než o tom, co nechcete.

 

Čím méně času věnujete vysílání obrazů toho, co chcete, tím více se váš prostor zaplní vizemi druhých — tím, co od vás chtějí oni, nebo nižšími a méně vyvinutými obrazy vycházejí­cími z vašich starých vzorců. Pak budete tyto nižší obrazy rea­lizovat ve svém životě a prožívat je jako svou denní realitu, místo abyste žili to, co opravdu chcete. Síla světa obrazů, představ a vizí proudí do vašeho fyzického světa. Představo­vat si to, co chcete, je jako postavit maketu věci, kterou chcete vybudovat. Obrazy usměrňují energii ve vašem těle. Máte-li ve svém životě situaci, kterou chcete vyřešit, můžete žádat o obrazy a symboly, které vám v tom pomohou. Když vám tyto obrazy nebo symboly přijdou, například ve snu, chcete často znát jejich logické vysvětlení a význam. To však není zapotřebí. Mohou vás léčit a pomoci vám i bez toho, že byste věděli, co přesně znamenají.

 

Vysíláním symbolů a obrazů či představ můžete také léčit druhé. Můžete začít napravovat nejrůznější situace vizualizováním nebo představováním si symbolu jejich vyřešení, jako byste to udělali slovem. Symboly jsou svým způsobem ještě mocnější než slova, protože nejsou tak propojené s vaší vírou. Pomyslete hned teď na nějakou svou životní situaci, k níž byste chtěli znát odpověď, a požádejte o léčivý obraz. Zkuste do něj nějak zakomponovat i člověka, kterého se situace také týká, nebo hledejte obraz pro celou situaci jako takovou. Pokud vám někdo znepříjemňuje život, bere vám čas a ener­gii, zkuste ho nebo ji vidět symbolicky. Možná se uvidíte jako zeď, do které daný člověk neustále naráží kůlem s bořivou silou. S danou situací můžete začít pracovat tak, že budete měnit a léčit tyto symboly: vaše zeď ve vašich představách například zpružní, jako byste byli gumoví, a kůl v rukou toho druhého se změní třeba v paví pero. Buďte tvořiví a dejte se vést svou vnitřní moudrostí.

Takovou hrou můžete bezpo­chyby přeměnit a posunout energii, a ve skutečnosti tak pomoci vyléčit jakoukoliv situaci.

 

Kolem planety krouží proudy energií a vy se na ně můžete naladit, kdykoliv budete chtít. Chcete-li mít více fyzické ener­gie, můžete začít zhluboka dýchat a představovat si, že se spo­jujete s prouděním všech, kdo oplývají vitalitou. V jakémkoliv okamžiku se najdou milióny lidí soustředících se na určitou myšlenku. Máte tu fotografy, spisovatele, meditující nebo duchovní učitele — jen pro příklad — a vy se můžete otevřít jejich energetickému vysílání, abyste v sobě posílili nebo roz­proudili, cokoliv chcete. Zavřete jen oči a nalaďte se (i kdyby jen ve své představě) na všechny, kdo dělají totéž, co vy. Slaďte se s jejich proudem vysoké a úspěch plodící energie. Prostřednictvím svého dechu se můžete globálně propojit s ostatními lidmi, nebo si přitáhnout podporu a vedení vyš­ších vesmírných sil.

 

Ve světě je přítomná jakákoliv energie, na kterou si jen vzpomenete. Chcete-li více lásky, můžete vdechovat lásku, která tu všude je a krouží kolem Země, a dřív nebo později se láska objeví i ve vaší fyzické realitě. Pracujete-li na nějakém projektu a ne a ne ho dokončit, vylaďte se na všechny lidi široko daleko, kteří právě úspěšně dokončují své projekty. Můžete být léčivou silou ve všem, co děláte. Využívejte svou schopnost vnímat a vylaďovat se na energii, abyste pozvedali sebe i ostatní. Taková dovednost, budete-li ji rozvíjet, vám pomůže jít rychle dopředu.

 

 

Cvičení

 

1. Vyberte si nějakého člověka a popište jeho život z jeho pohledu.

 

2. Jak byste mohli tomuto člověku pomoci v růstu? Vytvořte si v mysli obraz symbolizující, co byste pro něj mohli udělat, abyste přispěli k jeho dobru.

 

3. Vyberte si ze svého současného života nějakou situaci, na jejíž pravděpodobnou budoucnost byste se chtěli podívat. A teď předstírejte, že jste se posunuli o pět let do budoucnosti a ohlí­žíte se na dnešek. Co vám vaše budoucí já, kterým teď jste, říká o tom, jak se věci vyvíjejí? Popusťte uzdu své fantazii a pohrajte si se svými představami. Vymýšlejte si, co všechno se mohlo stát. (Možná si tento svůj zápis schováte, abyste se na něj mohli za nějaký čas podívat.)

 

 

Vysílání energie

 

Jistě by bylo vhodné upozornit na způsoby vysílání energie, tedy - jak může člověk mohl působit na jiného člověka. Jsou v zásadě dva:

 

1. vysílání lásky ze srdeční čakry

Srdeční čakra se nachází v oblasti hrudníku, přesněji na prsní kosti ve výšce mezi prsními bradavkami. Je to čtvrtá čakra, energetické centrum zelené barvy, spirála ve velikosti asi 5 centimetrů. U žen se točí vpravo, u mužů vlevo. Právě z tohoto místa je možné posílat komukoliv na světě LÁSKU, ten cit všech citů. 

Jak toho dosáhnout?

Ležíte na zádech, naprosto uvolněně a celou svoji mysl koncentrujete na člověka, kterému chcete lásku vyslat. Pomůckou mohou být slova, která si u toho opakujeme: miluju + jméno. Říkat (resp. myslet si to, protože hlasitý projev může rušit ostatní v místnosti) by se to mělo skutečně z celého srdce. Po chvíli ucítíte obrovskou energii, která ze srdeční čakry začne vycházet. Poprvé jsem měl pocit, jako by z toho místa vycházela gumová zahradní hadice, asi taková síla, ale byl to svazek energetických paprsků. 

Důležité je mít pevně stanovený cíl – tedy osobu, kam energii směřujete. 

 

2. posílání pravé léčivé síly z Universa

Ujasněme si, že energii, která je někde mezi nebem a zemí budeme nazývat Universum. Každý tomu může říkat jinak – Bůh, energie, je to v podstatě jedno. Jak používat energii shůry k léčivým procesům?

Opět ležíme, celé tělo uvolněné, prsty na rukou volně, ne sevřené v pěstích. Nejprve je důležité si rozhodnout, která ruka bude přijímací a která vysílací. Obvykle vysílací je u praváků pravá (u leváků levá). A napojíme se na Universum. 

Jak? Každý jsme jeho součástí. Nic složitého na tom není. Stačí si jen - opět důrazně - uvědomit, že chceme vyslat ke konkrétní osobě léčivou energii. Pak už si vás proud energie najde. 

Za chvíli jasně ucítíte, jak do konečků levé ruky (u leváků pravé ruky) začíná proudit energie. Vy jí pouze umožníte průchod vaším tělem. Proudí levou paží k levému rameni, pak přes horní část těla k pravému rameni a rukou až k prstům pravé ruky. Měli byste ucítit jemné brnění, jak energie opouští prsty a odchází nasměřována ke konkrétnímu člověku. 

Ideální je vizualizovat si přesně postiženou nebo nemocnou část těla. Dobré by bylo, kdyby dotyčný o Vašich záměrech věděl. Často i on zaznamená jisté brnění po celém těle. 

 

Rozhodně ale není dobré vysílat léčivou energii, když ji ten člověk nechce, tváří se třeba, že o to nestojí, že tomu stejně nevěří a že to určitě nefunguje. V tom případě je to jeho rozhodnutí, proti kterému se nedá nic dělat. Berte to tak, že ještě nenazrál do fáze, aby byl hoden přijmout od Vás tuto léčivou energii. 

 

Ukončení procesu

Když máte dojem, že už „to stačí“, případně se vám nedaří udržet myšlenky na tok energie, stačí jednoduché uvědomění si konce tohoto procesu a lehký pohyb prstů. Zavřít prsty do pěstí a opět povolit. Tím dáte „nahoru“ pokyn, že energii už dále vysílat nebudete.

 

 

www.skola-esoteriky.cz

TOPlist
aktualizováno: 25.09.2015 15:42:27